CONCURS PONTI & PARTNERS PER A JOVES EMPRENEDORS

Amb motiu del Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual, a Ponti hem organitzat un concurs per a joves emprenedors que vulguin protegir el seu projecte.
Si estàs decidit a participar i creus que el teu projecte pot ser un seriós candidat al premi de 2.000€ a consumir en honoraris de Ponti, fes clic aquí per ainscriure’t i presentar el teu projecte emprenedor mitjançant un formulari.

Concurso Ponti & Partners

Premi de 2.000€

Si tens un projecte innovador que persegueix afavorir un canvi positiu al món i necessita orientació professional, així com ajuda per al seu finançament, aquesta és la teva oportunitat. Participant en el nostre concurs podràs donar al teu projecte l'empenta que necessita per poder convertir-lo en realitat.

Concurso Ponti & Partners

Concurs Ponti & Partners

DETALLS DEL CONCURS

Amb motiu del Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual, impulsat per l'Oficina Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), i sota el mateix lema que promulga l'edició actual d'aquesta jornada: “La PI i la joventut: innovar per a un futur millor”, Ponti & Partners convoca un concurs per a joves que, a través de la innovació i de la creativitat, pretenguin contribuir a deixar un futur millor.Si tens un projecte innovador que persegueix afavorir un canvi positiu al món i necessita orientació professional, així com ajuda per al seu finançament, aquesta és la teva oportunitat. Participant al nostre concurs podràs donar al teu projecte l'empenta que necessita per poder convertir-lo en realitat.El/la guanyador/a del concurs tindrà la possibilitat de disposar de 2.000€ a consumir en honoraris de Ponti & Partners que l’ ajudaran a traçar i implementar una estratègia de protecció per al seu projecte.T'interessa participar?Per poder participar deu reunir els següents requisits:

 • Tenir entre 18 i 39 anys.

 • Defensar un projecte l'objecte del qual pugui ser protegible per alguna de les següents modalitats: patent, model d'utilitat o disseny industrial.

 • No haver protegit cap element del projecte des de la perspectiva de la propietat industrial.

 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser residents a l'estat espanyol.

El termini per inscriure's comença el 3 de març i finalitzarà el dia 10 d'abril a les 23.59 hores.
El guanyador serà anunciat el dia de la Propietat Intel·lectual (26 d'abril) a través del perfil corporatiu de les nostres xarxes socials.

01

Concurso Ponti & Partners

Concurso Ponti & Partners

01

Regles del concurs

BASES LEGALS DEL CONCURS PONTI & PARTNERS

1) ORGANITZADOR / PROMOTOR DEL CONCURS
PONTI & PARTNERS S.L.P.(d'ara endavant, “l'Organitzador”) organitza el concurs denominat “CONCURS PONTI & PARTNERS PER A JOVES EMPRENEDORS” (d'ara endavant, el “Concurs”).
2) OBJECTE DEL CONCURS
Amb motiu del proper Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual, que aquest any es centra en la Propietat Intel·lectual i els joves, l'objecte del present Concurs és incentivar l’ús de la Propietat Intel.lectual entre els joves per impulsar canvis positius que donin lloc a un futur millor.
3) PERÍODE DE VIGÈNCIA
El període de vigència del Concurs abasta des del 3 de març del 2022 fins a les 23:59 hores del 10 d'abril del 2022.
El nom del participant que resulti guanyador es donarà a conèixer el 26 d'abril de 2022.
4) COMUNICACIÓ DEL CONCURS
La dinàmica i l'inici del Concurs seran comunicats mitjançant el perfil corporatiu de Ponti & Partners a Linkedin, Twitter i Instagram, així com des de la pàgina web corporativa de PONTI & PARTNERS. El canal oficial de comunicació entre l'organitzador i el participant serà el correu electrònic [email protected], des del qual el participant accepta rebre la informació necessària relacionada amb el Concurs.
El nom del/la participant que resulti guanyador/a es comunicarà a través del perfil oficial de Ponti & Partnersa les xarxes socials Linkedin , Twitter i Instagram, així com a la pàgina web (www.ponti.pro) el dia 26 d'abril durant l'esdeveniment retransmès per l’Organitzador.
5) CONTINGUT DEL PROJECTE
El projecte haurà de constar dels següents apartats:

 • Antecedents de la tècnica: breu descripció de la situació actual, punt de partida del projecte.

 • Recursos emprats fins a la data de presentació al concurs, més els que es té previsió de necessitar per al desenvolupament del projecte fins a la sortida al mercat de la primera versió.

 • Finalitat o resultat obtingut, i avantatge o benefici (social, econòmic, mediambiental, científic, etc. ) que suposi per al futur.

 • Detall dels actius intangibles potencialment protegibles per PI (s'hauran d'especificar els productes, elements, invencions, procediments, millores tècniques, etc. suposadament susceptibles de ser registrades amb alguna de les modalitats de PI admeses al Concurs -patent, model d'utilitat, disseny industrial-).

6) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Formulari completat.

 • Projecte: memòria explicativa del projecte que s'haurà d'adjuntar en el camp del formulari habilitat a l’efecte. . Els formats i durades acceptades per presentar les memòries dels projectes són: vídeo en format MP4 d’una durada màxima de 5 minuts o text en format PDF de màxim 5 pàgines.

7) PREMIEl Concurs tindrà un projecte guanyador/a, escollit de conformitat amb la mecànica i condicions del Concurs establertes en aquestes Bases Legals.
El projecte guanyador serà premiat amb un cupó de 2.000 € (no inclou taxes, ni honoraris de corresponsals a l'estranger) a consumir en honoraris de PONTI & PARTNERS en serveis d'assessorament, registre, consultoria, etc. En definitiva, a qualsevol dels serveis de PONTI & PARTNERS que vagin enfocats a donar protecció al projecte guanyador de la forma que millor s'adapti a les seves característiques del projecte i que més interessi al/la guanyador/a.
Per a l'adjudicació del premi, es consideraran prioritaris els projectes:

 • Que puguin ser susceptibles de protecció per mitjà del registre d'una patent, model d'utilitat o disseny industrial.

 • Que més actius protegibles per Propietat Industrial (de les modalitats esmentades a l'apartat anterior) acumulin.

 • Que més impacte positiu prevegi a futur.

El/la guanyador/a no tindrà dret a sol·licitar la substitució del premi, ni per un valor en metàl·lic que pogués entendre's equivalent, ni per cap altre regal, en efectiu o en espècie. Alhora, el premi té caràcter personal i intransferible.8) REGLES DE PARTICIPACIÓLa participació en aquest Concurs tindrà un caràcter completament gratuït i no quedarà subjecta a cap condició, més enllà del compliment del que estipulen aquestes Bases Legals. L'organitzador té dret, a la seva total discreció, (i) a modificar els guanyadors, (ii) no assignar el premi i/o (iii) deixar desert el premi en cas que es vulneri el que disposen les presents bases legals.
Podran participar en aquest Concurs tots aquells interessats, majors d'edat d'acord amb la legislació espanyola, que s'ajustin a les condicions de l'apartat 7 i a la resta de Bases Legals.
L'organitzador no es farà responsable de la participació de menors d'edat al Concurs, i en cas que això succeïs i aquesta persona sigui escollida com a guanyadora, l'organitzador té dret, a la seva total discreció, a modificar el guanyador o a no assignar el Premi.
No es tindran en compte els projectes presentats que revesteixin un caràcter ofensiu, groller o contrari a les normes del decòrum, ni aquelles que denigren o minusvaloren qualsevol individu o comunitat.
9) CONDICIONS PER PARTICIPAREls participants del concurs poden ser:

 • Persones físiques que tinguin entre 18 i 39 anys (a data 26 d'abril de 2022), o

 • Persones jurídiques, associacions, fundacions, empreses de qualsevol tipus, sempre que tinguin capacitat d'obrar, en què els seus membres, associats, participats i/o accionistes, o almenys més de la meitat de l'equip fundador, tinguin una edat compresa entre els 18 i 39 anys (a data 26 d'abril de 2022).

I a més hauran de:

 • Defensar un projecte l'objecte del qual pugui ser protegible per alguna de les modalitats següents: patent, model d'utilitat o disseny industrial.

 • No haver protegit cap element del projecte des de la perspectiva de la propietat industrial.

 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser residents a l'estat espanyol.

10) MECÀNICA DEL CONCURSEl concurs consisteix a identificar un projecte innovador que, en un futur, ajudarà a millorar la realitat de la qual el seu equip desenvolupador ha partit. Les propostes presentades cal que:

 • Es trobin en una fase suficientment detallada i treballada per poder identificar quines fases són protegibles per alguna de les modalitats de Propietat Industrial que entren a Concurs (patent, model d'utilitat o disseny industrial). *Quedaran exclosos del concurs aquells projectes que ja hagin estat protegits per alguna modalitat de propietat industrial.

 • Contemplin una sortida al mercat en els 12-24 mesos següents a la data del Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual 2022 (26 d'abril de 2022).

 • Aportin un avantatge, millora o resultat innovador que tingui vocació de beneficiar la societat o el món, en algun dels aspectes.

 • Siguin protegibles per, almenys, alguna de les següents modalitats de propietat industrial: Patents, Models d'Utilitat i/o Dissenys industrials. Les marques, noms comercials, drets d'autor o secrets empresarials són modalitats que no seran tingudes en compte a l’hora d’ avaluar la idoneïtat del projecte.

Un cop finalitzat el període de vigència del Concurs, entre tots els projectes presentats pels participants que compleixin les condicions de participació, s'escollirà el/la guanyador/a. Aquesta decisió serà definitiva i no admetrà cap mena de reclamació.
El/la guanyador/a serà contactat/da a través de l'adreça de correu electrònic facilitada en el formulari d'inscripció el mateix dia en què es faci públic el nom del guanyador/a del Concurs, és a dir, el 26 de abril de 2022.
El/la guanyador/a tindrà 72 hores a comptar des del moment en que se l’informi que ha estat obsequiat amb el premi per a r respondre. En el cas que, transcorregut l’esmentat termini, el/la guanyador/a no hagi respost, l'Organitzador del Concurs es reserva el dret a deixar el premi desert, o bé procedir a seleccionar un nou guanyador, perdent l'anterior guanyador el dret a reclamar el premi.
11) FACULTATS DE L'ORGANITZADORL'organitzador es reserva el dret de descartar les participacions que pugui considerar fraudulentes i/o que puguin atemptar contra el bon gust, així com les que no reuneixin els requisits i condicions establertes a les presents Bases Legals, sense assumir cap tipus de responsabilitat. Per tant, el participant és el responsable d'escollir el nom adequat perquè la seva participació al Concurs no es pugui veure compromesa i/o rebutjada. El participant accepta que, com a resultat, no recaurà cap responsabilitat sobre l'organitzador, i que l'exercici de tal criteri no comportarà el pagament, ni l'obligació de pagament, ni cap mena de compensació a cap participant.
Així mateix, es reserva la facultat de suspendre, prorrogar o cancel·lar aquest Concurs quan concorrin causes tècniques que provoquin que no es pugui garantir el funcionament adequat del mateix o per qualsevol altre motiu organitzatiu o de força major, així com modificar la naturalesa de les Bases Legals, del Concurs i/o del Premi, o qualsevol altra circumstància relativa a aquests, i a la seva lliure discreció.
Els efectes de l’'eventual nul·litat o ineficàcia d'alguna de les clàusules i/o punts de les presents Bases Legals, només afectaran a la clàusula i/o punt en concret, mantenint-se la vigència de les restants clàusules i/o punts, i substituint-se les declarades nul·les o ineficaces per altres.
La totalitat dels drets relacionats amb el Concurs, així com els materials divulgatius de promoció d'aquest, són propietat única i exclusiva de l'organitzador. Està prohibit reproduir informació i dades de qualsevol tipus en qualsevol format o fer-les servir de qualsevol manera sense el previ consentiment escrit de l'Organitzador. L'Organitzador es reserva el dret de denegar el consentiment a la seva discreció.
12) POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADESEls participants accepten, mitjançant la seva participació al Concurs, que algunes dades o fragments dels projectes que presenten a Concurs, siguin compartits i/o publicats a la pàgina web de PONTI & PARTNERS o al seu perfil oficial a les seves xarxes socials (anteriorment citades).
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, “RGPD”), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, “LOPD”), la resta de normativa aplicable en el mateix àmbit, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els participants accepten que les dades personals que facilitin en qualsevol moment per causa de la seva participació al Concurs s'incorporin a un (1) fitxer de dades titularitat de PONTI & PARTNERS, SLP, podent exercir en qualsevol moment els drets d'informació, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, així com a no ser objecte d'una decisió basada en un tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, mitjançant comunicació dirigida per correu electrònic a la següent adreça: [email protected].
Les Dades Personals incorporades al fitxer referit es correspondran exclusivament amb les necessàries per gestionar la participació en el Concurs i identificar degudament el/la guanyador/a.
La comunicació de les dades personals referides al paràgraf anterior és un requisit imprescindible perquè qualsevol participant adquireixi la condició de guanyador/a, d'acord amb les estipulacions d'aquestes Bases Legals. En tot cas, el participant haurà de facilitar informació veraç relativa a les seves dades personals i mantenir aquestes dades degudament actualitzades, havent de comunicar qualsevol modificació que es produeixi en aquestes per qualsevol dels canals anteriorment indicats.
No obstant això, es podrà revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per a la incorporació de les seves dades personals al fitxer anteriorment indicat, enviant una notificació per correu electrònic a l'adreça anteriorment referida. El participant té a més el dret de plantejar qualsevol qüestió, dubte o reclamació, davant de l'administració competent a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
D'acord amb allò establert al RGPD, la base legítima per al tractament de les Dades Personals és el consentiment atorgat pels participants, que refereix el caràcter inequívoc que estipula la LOPD a partir de la decisió dels mateixos de participar en el Concurs després d’haver estat dirigits a l'allotjament de les presents Bases Legals. L'Organitzador no transferirà en cap cas les dades a altres països, i es comprometrà a complir totes les estipulacions que la normativa vigent i, en particular, la LOPD, estableix.
Les dades personals es tractaran confidencialment i seran conservades per un període de dos (2) anys, entès com a raonable per gestionar qualsevol vicissitud relativa a l'organització del Concurs, l'efectiu gaudi del Premi i la resolució de qualsevol controvèrsia o qüestió que pogués suscitar-se.
Queda també prohibida la inclusió i comunicació, per part dels participants, de continguts que siguin falsos o inexactes, o que poguessin induir a error a la resta d'usuaris o a l'organitzador, en particular els continguts que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat industrial o intel·lectual o siguin titularitat de terceres persones, quan aquestes no hagin atorgat el seu exprés consentiment, menyscabin la fama o mèrit de l'Organitzador, o siguin considerats casos de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial o continguin virus o altres elements informàtics que poguessin impedir el funcionament normal del Concurs.
13) CESSIÓ DE DRETSEls participants consenten la publicació del seu nom i cognoms, “Nick” o nom d'usuari a la xarxa social Instagram, Twitter o Linkedin, i eventualment de la seva fotografia o altres continguts que puguin afectar el seu dret a la pròpia imatge, sense que això generi drets a favor del participant a rebre cap contraprestació.
Així mateix, presten la seva conformitat per a la publicació del material eventualment remés per ells mateixos per prendre part al Concurs. Aquesta autorització a favor de l'organitzador inclou els actes de reproducció, comunicació pública, distribució, posada a disposició interactiva, edició, doblatge i subtitulat amb vista a la seva reproducció per qualsevol mitjà i format, per a tothom i durant tot el temps de durada dels drets de propietat intel·lectual del material en què s'utilitzin, sense que això generi drets a favor del participant a rebre cap contraprestació.
14) ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALSAmb la participació al Concurs, s'entendrà que els participants se sotmeten íntegrament a les presents Bases Legals i accepten el resultat.
Amb la seva participació al Concurs reconeix que ni l'Organitzador, ni els seus representants, empleats o qualsevol altra entitat o persona que actuï en nom seu (en el grau més gran admissible per la llei) ni les plataformes on es publiqui el Concurs (xarxes socials i pàgina web) poden acceptar cap responsabilitat per cap perjudici, dany, pèrdua, lesió o decepció que pateixi un participant amb la seva intervenció al Concurs o com a resultat de l'acceptació de cap Premi. El participant reconeix i admet que l'Organitzador, tret que explícitament acordi el contrari, no queda ni està de cap manera subjecte a confirmacions, al·legacions, garanties, expresses o implícites, de facto o per llei, relatives a la qualitat, condició, aptitud o comerciabilitat de cap aspecte del Premi. En participar en el Concurs, el participant renuncia als seus drets i pretensions quant a presentar una demanda judicial o plet contra l'Organitzador, i exonera a aquest últim de tota responsabilitat respecte de qualsevol tipus de lesió, pèrdua o perjudici de qualsevol tipus, que pateixi el participant o el guanyador del Premi o qualsevol altra persona o propietat que (directa o indirectament) resultin o estiguin relacionats de qualsevol manera amb (i) la participació del participant al Concurs; (ii) la participació del guanyador en un esdeveniment relacionat amb el Concurs i el resultat del Premi; (iii) qualsevol incident que tingui lloc durant l'esdeveniment relacionat amb el Premi, o hi tingui alguna connexió; i (iv) la pèrdua o perjudici, ja sigui per negligència o per qualsevol altra causa. Pel que fa a la renúncia i a l'exoneració expressades anteriorment, el terme Organitzador inclou el mateix Organitzador, representants, empleats i qualsevol altra entitat o persona que actuï en nom seu.
Addicionalment, l'Organitzador no es responsabilitzarà dels problemes o errors tècnics de les xarxes socials, sistemes informàtics en línia, servidors, proveïdors, equips informàtics, errors de programari de qualsevol correu electrònic o entrada que es rebi a causa de problemes tècnics o congestió de trànsit a Internet, línies telefòniques o qualsevol lloc web, o qualsevol combinació de l'anterior, inclosos però sense limitar-se, els danys i perjudicis que rebi l'ordinador o el dispositiu mòbil d'un participant o de qualsevol altra persona, relacionats amb la participació al Concurs. Amb la seva participació el Concurs, el participant accepta abstenir-se de cap reclamació relacionada amb aquestes pèrdues, danys o perjudicis contra l'Organitzador, representants, empleats, qualsevol altra entitat o persona que actuï en nom seu i/o la plataforma on es publiqui el Concurs ( Xarxes Socials i web corporativa).
15) LEGISLACIÓ APLICABLE I FUREl Concurs es regeix per la legislació espanyola en vigor. Tant els participants com l'Organitzador accepten que qualsevol controvèrsia que pogués plantejar-se quant a l'aplicació o interpretació d'aquest Concurs se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Save the date

26 D'ABRIL – DIA MUNDIAL DE LA PI

Seguiu-nos de prop per saber què estem organitzant per celebrar el Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual.